Author = Kandaurava, Sviatlana L.
Comparative study of prophylaxis with high and low doses of voriconazole in children with malignancy

Volume 6, Issue 4, December 2020, Pages 27-34

10.18502/cmm.6.4.5331

Sviatlana L. Kandaurava; Kseniya S. Baslyk; Alexandr A. Migas; Anna V. Hill; Oleg I. Bydanov; Volha A. Mishkova; Olga V. Aleinikova